Prim dr Nedžad Šabić

AUTOBIOGRAFIJA

Rođen sam 26.07.1953.godine u Volarima – Šipovo, BIH,  gdje sam završio osnovnu školu. Klasičnu gimnaziju sam završio u Priboju na Limu, a Medicinski fakultet na Univerzitetu u Sarajevu kao primjeran student u redovnom roku (12. 08. 1978g).

 

Kao liječnik opće prakse radio sam u Domu Zdravja u Šipovu 3 godine, a od  01.01.1981godine radim u Regionalnom medicinskom centru u Zenici, gdje sam primljen na specijalizaciju iz Ortopedije. Istu sam završio 06. 02. 1985g.  na  Ortopedskoj Klinici Univerziteta u Sarajevu kod Prof. Vladimira Pšorna. Dio specijalizacije u trajanju od 6 mjeseci sam proveo na Prvoj Ortopedskoj klinici Karlovog Univerziteta u Pragu, kod Prof. Oldrich Cech-a i Prof. Vratislava Rybke,  kao dobitnik Čehoslovačke stipendije .

 

Po završenoj specijalizaciji sam boravio 2 mjeseca 1985godine na Ortopedskoj klinici “SOB Banjica“ kod Prof. Branka Radulovića, zatim u oktobru 1986g.  u Milanu kod Prof.  Renata Bombellia i Leccu kod Prof. Roberta Catannea l mjesec, i Prof DrMauricia Catagnje.  U oktobru 1987godine sam  l mjesec u Kurganu kod Prof. Gavrila Avramoviča Ilizarova,  te u toku 1990g. 1 mj. u Sheffield-u kod Prof. Michaela Salhe-a, i Prof.  Bella.

 

Zavrsio sam sve kurseve organizirane na prostorima  Ex/Jugoslavije, a koje doprinosile unapredjenju struke i znanja iz ortopedije. Svojim stručnim radom i odgovornim odnosom prema poslu, kao i postignutim rezultatima rada dao velik doprinos osnivanju i razvoju Ortopedije i Traumatologije  u Zenici,  uvođenjem novih metoda liječenja: Kompresiono-Distrakcioni metod Illizarova, prevencija i liječenje urođenog iščašenja kuka,  aloartoplastika, AO-metod i dr.

 

Postignuti rezultati su redovno prezentirani na stručnim sastancima kako kod nas tako i na Internacionalnom nivou – kod nas te u inozemstvu (Zenica, Sarajevo, Banja Luka, Zagreb,  Dubrovnik,  Rogoška Slatina, Ohrid, Beograd, Prag, Šefild, Montreal, Amsterdam, Barselona, Sidney, Rim, San Diego, Cavtat, Istanbul, St Petersburg, Kyoto, Marakeš,Solun  itd.) što se vidi iz popisa istih.

 

Učestvovao sam  na više svjetskih kongresa Ortopeda i Traumatologa: SICOT-87 u MINHENU, SICOT-90 u MONTREALU,  SICOT-96 u AMSTERDAMU, SICOT-99 u SIDNEYU. SICOT-2002 u SAN DIEGU, SICOT -2005 u Istanbulu, SICOT 97  u Marakešu, SICOT-2010 u Pragu, SICOT-2012 u Dubai-u itd,  a na posljednjih 10 sam imao aktivno učešće – što se vidi iz popisa radova).

 

Aktivan član sam S I C O T -a od 2002g. ( I  D –12691 ), a na poslednjim koji su održani u Marakešu, Pragu i Dubai-u, aktivno učestvovao na  Generalnoj Skupštini Sicot-a.

 

Zatim sam član Internacionalnog naučnog komieta  Svjetskog Kongresa  o Spoljnoj Fiksaciji – poslednji je održan u  Egiptu, Solunu, Kyotu, Solunu i dr.

 

Tokom održavanja Svjetskog kongresa u Amsterdamu je održana sjednica predsjedništva Svjetskog    A. S. A. M. I. – a,  na koju sam bio pozvan i na kojoj je BIH primljena u člasntvo, a ja sam dobio zaduženje da istu organiziram kod nas, što je i učinjeno na Osnivačkoj skupštini održanoj u Zenici  21.11.1996godine.  Zbog doprinosa datog na ovom polju u Ortopediji,  sam izabran za predsjednika,  a Zenica je prvo sjedište organizacije.

 

Od 2000g – kada je održan kongers ASAM-a u RIMU, sam član i Organizacionog odbora  svjetskog ASAMI-a –  naučni  komitet za infekciju, kao i na kongresima odražnim u Istambulu 2004g, Kyotu 2006g, i dr. Na ovim kongresima sam pored aktivnog učešća – prezentacija  radova, bio član organizacionog odbora i predsjedavajuci – Moderator više sesija.

 

Na  poslednjem Kongresu u Kyotu 2006g. za sveukupni rad i doprinos mi je dodejeljena specijalna nagrada i priznanje.

 

Na proslavi 100-godišnjice  Ruskog Naučno-Istraživačkog instituta Trauamtolgije i Ortopedije održanom u Sent Peterzburgu 2006g. sam po pozivu prezentirao prednosti liječenja  vlastitim fiksatorom.

 

Odslušao sam i položio ispite Postdiplomskog studija – Naučno istraživačkog smjera Univerziteta u Sarajevu i položio doktorantski ispit 1991godine, i završio proceduru o podobnosti teme i kadidata. Iste godine dodjeljeno mi je zvanje Primarius.

 

Šef odsjeka Ortopedije odraslih sam od 1985g. a šef Ortopedskog odjeljenja sam od 1992godine. Od 2001 g. sam naimenovan za načelnika Službe za Ortopediju i Trauamtologiju Kantonalne bolnice u Zenici. Od 2004 g. sam uposlenik u Poliklinici “Dr Šabić”.

 

U ratnom periodu na prostorima Ex/Jugoslavije,  od 1992 do 1996  g.  sam se maximalno angažovao  na spašavanju života,  ali i ekstremiteta i bio sam uvijek tamo gdje je takvih bilo najviše i u svako doba dana i noći (pored obaveza na Odjeljenju,  Ratne ambulante,  Brigadni stacionari, Ratne bolnice,  Viša Vojna komisija i dr.)

 

Na početku rata sam dao veliki dopinos na organiziranju proizvodnje fiksatora /Željezara-Zenica, Bratstvo-Novi Travnik, Pobjeda-Tešanj, Konjic i dr/,  čime je dat doprinos da se pruži adekvatna i blagovremena pomoć i u najtežim vremenima (1992 godine vrijeme dok  nije počela  pristizati Humanitarna Pomoć iz Inozemstva i svakako 1993 godine vrijeme potpune blokade). Ovim je dat neizmjeran doprinos da se i najteže povrede ekstremiteta uspješno liječe, te spasi ne samo život i akstremitet nego i funkcija, te da broj amputacija ne poprimi katastrofalne razmjere, jer se radilo o ekstenzivnim povredema sa mutilantnim karakterom, čije je jedino ispravno liječenje sa Spoljnom fiksacijom.

 

O radu iz ovog perioda nije bilo prilike da se javno prezentiraju vlastiti rezultati, razmjenu iskustava i mišljenja što je nadoknađeno izdavanjem knjige Spoljna fiksacija 1995g. na bosanskom i engleskom jeziku. Knjiga je štampana u ratnim uvjetima i svedoačit će o najtežim vremenima za bosanskog čovjeka,  ali o našem mjestu u svemu što se dešavalo (mjestu autora,  bližih suradnika,  izdavača i svih onih koji su direktno učestvovali u ovom velikom projektu ali i šire, te doprinosu i ulozi Regionalne Bolnice,  grada Zenice i drugih subjekata ali dijelom i o bosansko-hercegovačkom zdravstvu u ratu ).

 

Nakon 15-godišnjeg bavljenja metodom Soljne fiksacije u miru a posebno intenzivan rad na ovom polju u toku rata je obogaćen i inoviranjem vlastite konstrukcije fixatora Univerzalni fixator -FixAS, koji je našao mjesto u praksi kako u ratu tako i u miru, ali i ocijenjen najvišim priznanjima na svim sajmovima na kojima je do sada prezentiran: najbolji proizvod na ZEPS-u 1994 u Zenici, zlatne medalje INOVA-96 u Zagrebu, IENA-96 u Ninbergu i EUREKA-96 u Briselu.

Proizvodnja je obezjeđena organiziranjem i opremanjem Ortopedske radionice-ORTOZE D.O.O.-Zenica, koja je osnovana 1996g, a  sa kojom se daje doprinos kvalitetnijem i bržem protetisanju invalida rata, ali i svih ostalih invalida, te prevencije i liječenja deformacija skeleta dijece i omladine ne samo u Zenici nego i šire.

 

Veliki je broj pacijenata koji su liječeni fiksatorom, i kojima je spašen ekstremitet od amputacija, te onih kojima se svakodnevno pruža pomoć, i tako spasavaju od amputiranja. Pored izdate knige u ratnom periodu, o rezultatima liječenja u poslijeratnom periodu kontinuirano  prezentiranje na Internacionalnim skupovima, što se vidi iz popisa radova.

 

U toku Zimskih olimpiskih igara 84 g. U Sarajevu, bio ljekar Med. ekipe na Igmanu- Lang Lauf i Biatlon.

U1997godine mi je dodjeljena nagrada grada Zenice .

Danas sam Direktor PZU Poliklinika Dr Sabic koja uspjesno radi od 2003g.

 

Služim se engleskim, ruskim i češkim jezikom.

 

 

U Zenici 04.02.2014g.

 

                                                                                           Prim. Dr. Nedzad Šabic

                                                                Specijalista Ortopedije i Traumatologije


CV

I was born on July 26, 1953. in Volari – Šipovo, Bosnia and Hezegovina, where I graduated elementary school. Classical High school I graduated in city of Priboj and Medical school at the University of Sarajevo.

As a general practice doctor I had worked for 3 years in Sipovo, and from January 1, 1981,  I worked in General hospital in Zenica where I begun with my orthopedics specialization. I have done my specialization at Orthopedic Clinic in Sarajevo on February 6, 1985. Part of specialization, a period of 6 months I stayed at the First Orthopedic Clinic of Charles University in Prague, with Prof. Oldrich Cech and Prof. dr. Vratislav Rybke as I won Czechoslovakia scholarship.

Upon completion of the specialization in the year 1985, I spent two months at Orthopedic Clinic “SOB Banjica” under supervision of Prof. Branko Radulovic, then moved to Milan in October 1986 to work with of Prof. Renata Bombellia and Prof. Roberto Catanneo, and Prof. Mauricio Catagna for one month in Lecco.

In October 1987, I worked for one month in Kurgan with Prof. Gavrila Avramovic Ilizarova and during the year 1990 I worked for one month in Sheffield with Prof. Salhe Michaels and Prof. Bella.

I have taken all the courses organized at the premises of Former Yugoslavia, which improved my knowledge of orthopedics. My professional work and responsible attitude toward work and my achievements made a great contribution to establishment and development of Orthopedics and Traumatology Departments at hospital in Zenica, with introduction of new methods of treatment: Compression-Distration method Illizarov, prevention and treatment of hip dislocation inherent, aloartoplastics, AO-method e.t.c.

 

The results achieved were regularly presented at professional meetings, both in our country and abroad (Zenica, Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Zagreb, Dubrovnik, Rogoška Slatina, Ohrid, Belgrade, Prague, Shefield, Montreal, Amsterdam, Barcelona, Sidney, Rome, San Diego, Cavtat, Istanbul, St Petersburg, Kyoto, Marrakech, etc.). I participated in several international Orthopedic and Traumatology Congresses: SICOT-87 in Munich, SICOT-90 in MONTREAL, SICOT-96 in Amsterdam, SICOT-99 in Sydney, SICOT-2002 in San Diego, SICOT -2005 in Istanbul, SICOT 2007 in Marrakech, SICOT -2011 in Prague, SICOT-2012 in Dubai, and the last seven I participated as an active participant – can be seen from the list of works.

I am an active member of the S I C O T since  2002 (ID -12691), and at the last meeting held in Marrakesh I was invited and actively participated in the General Assembly’s Sicot.
Now I am a member of the International Scientific Comitee World Congress on external fixation – last was held in Egypt 2007.

During the World Congress in Amsterdam the World Meeting of ASAMI was held, and then Bosnia and Herzegovina was confirmed a membership and I got in charge to organize the local ASAMI which was done at the inaugural meeting held in Zenica on November 21, 1996. For the contribution given to this field of orthopedics, I was elected president, and the first office of the organization was found in Zenica.

Since the year 2000 I have been a member of the Organizing Committee of World ASAMI-a – Scientific Committee for the infection in Roma 2002, Istanbul 2004, Kyoto 2006, and Solun 2012.

At both the Congresses, in Istanbul 2004 and in Kyoto in 2006, I was an active participant – have done presentation of papers as well as been a member of the Organizing Board and Chairman – Moderator at multiple sessions. At the last congress in Kyoto 2006 for the overall work and contribution I was honored with special award and recognition.
At the celebration of 100th anniversary of the Russian Scientific-Research Institute of Orthopedics and Traumatology  held in the St Petersburg in 2006, I was invited to hold a presentation on the advantages of treating with own fixator-Universal fixator FixAS (Fixation According Sabic).

I attended and passed the exams of postgraduate study – Scientific research direction of the University of Sarajevo, took doctoral exam in 1991 and completed the procedure on eligibility issues and candidacy. That same year I was awarded title of Primarius.

I was positioned Head of Department of adult Orthopedics in 1985 and a Chief of orthopedic department in 1992. Since 2001, I was promoted to Chief of Orthopedic and Traumatology Clinic, Cantonal Hospital in Zenica. Since 2004 I have been an employee in the private Policlinic `Dr Sabic`.

During the war period in the region of former Yugoslavia, from 1992 to 1996, I was engaged to maximum for saving life and limb, and I was always where these were the mostly present at any time of day and night (in addition to the obligations of the Department, Military hospital, Brigadier Term Care, Military Hospital, College of Military Commission and others)

At the beginning of the war I had a great contribution for organizing production of fixators  (Željezara-Zenica, Bratstvo-Novi Travnik, Pobjeda-Tesanj, Konjic etc), which is given to contribute providing adequate and timely assistance in the hardest times (1992 years until Humanitarian aid began to arrive from abroad and of course in 1993 during the complete blockade).

This immensely contributed to successful treatment of the most serious injuries of extremities, and to save not only lives but also extremities and their functions, and that the number of amputations had not reached catastrophic proportions, because those are extensive injuries, which can only be properly treated with external fixation.

The work from this period had no opportunity to be publicly presented which was compensated by publishing a book of work title External fixation, in both Bosnian and English language, during 1995.

The book was printed in war conditions and testifies the toughest times for Bosnian people, everything that had happened (the place of the author, close associates, publishers, all those who directly participated in this great project and beyond, the contribution and the role of the Regional Hospitals, the city of Zenica and other entities, and partly about Bosnian health in the war).

The 15 years of dealing with external fixation in peace and in particular intensive work in this field during the war has enriched our own design and innovation of fixator called Universal Fix-AS which is known in practice, both in war and in peace, but also assessed with the highest awards in all the exhibitions where it has been presented so far: the best product on ZEPS in 1994 in Zenica, the gold medal INOVA-96 in Zagreb, IENA-96 in Nurnberg and EUREKA-96 in Brussels.

 

Production was provided by organizing and equipping orthopedic workshop ORTOZE-DOO-Zenica, which contributes to higher quality and faster prosthetics to people with disabilities from war times, and all other disabled people, as well as prevention and treatment of skeletal deformities at children and youth in Zenica, but also round the country.

In 1997 I was awarded the prize of the city of Zenica.

In 2011 I was awarded the Man of the Year 2011 of the American Biografical Institute-Medicin.

 

I speak English, Russian and Czech.

 

                                                                                              Dr. Nedzad Šabic

                                                                                              Specijalista Ortopedije i

                                                                                  Traumatologije