AMBULANTA - INTERNA MEDICINA

Internistička ambulanta u Poliklinici «Dr. Šabić» bavi se prevencijom i liječenjem oboljenja unutrašnjih organa.
Internistički pregled podrazumijeva:

 

 • anamnezu, detaljan razgovor sa pacijentom o zdravstvenom stanju, klinički pregled,
 • mjerenje krvnog pritiska,
 • EKG,
 • određivanje i korigovanje faktora rizika za nastanak bolesti srca i malignih oboljenja,
 • postavljanje dijagnoze i određivanje terapije,
 • eventualno predlaganje dopunskih ispitivanja.

 

U okviru ambulante interne medicine organizovani su sljedeći subspecijalistički kabineti:

KARDIOLOGIJA

Kardiologija je dio interne medicine koja se bavi dijagnostikom i liječenjem bolesti srca i krvnih žila.

 

Jedan od najvećih zdravstvenih problema u svijetu i kod nas čine kardiovaskularne bolesti koje su i najčešći uzrok i oboljevanja i umiranja.
Oboljevanje i posljedice KV bolesti biće značajno manje ako je primarna prevencija bolesti dobra a to podrazumijeva sve mjere koje imaju da spriječi nastanak bolesti,da se eliminišu faktori rizka koji uzrokuju bolest.
Sekundarna prevencija znači liječenje već postojeće bolesti i sprečavanje njenog pogoršanja,recidiva itd.
Klinička praksa podrazumjeva u tom cilju niz dijagnostičkih i terapijskih procedura kako bi se spriječio nastanak   ili razvoj KV bolesti koje obuhvataju:
hipertenzije,koronarne bolesti,infarkta,arteriosklerozu,poremećaja srčanog ritma,srčane slabosti,bolesti srčanih zalisaka, bolesti ks srca i ostalih KS, upalnih stanja srca i perikarda…

 

 

USLUGE KARDIOLOGIJE:

 

-kardiološki pregled sa EKG-om;

-ultrazvučni pregled srca sa kolor dopplerom;

-test opterećenja srca (ergometrijski stress test) ;

-24 -satni Holter EKG

-24-satni Holter krvnog pritiska i pulsa.

 

KARDIOLOG  je subspecijalista za bolesti srca.   

                  

Pregled  podrazumijeva:
-razgovor sa pacijentom u okviru anamneze,
-fizikalni auskultatorni pregled srca i magistralnih krvnih sudova,auskultacija pluća i opšti internistički pregled,sagledavanje općeg statusa,mjerenje krvnog pritiska i pulsa na obe ruke,EKG snimak i njegova interpretacija,interpretacija lab. i drugih nalaza i medic.dokumentacije,postavljanje dijagnoze i određivanje terapije.

Postupak je sličan kod pacijenata kojima je potrebno odobrenje kardiologa ili interniste ili pulmolga za operaciju ili davanje anestezije.

 


EKG
 je neinvazivno  snimanje električne aktivosti srca kroz kožu grudnog koša pomoću standardizovanih elektroda ili odvoda koji se postavljaju na grudni koš i ekstremitete.

EKG snimak  pokazuje srčanu
frekvencu i ritam srčanih otkucaja,srčanu osovinu,veličinu srca i gotovo sva srčana oštećenja,obolenja koronarki i srčanih krvnih sudova, srčane ovojnice,poremećaje elektrolita, nekih hormona itd.

 

UZV SRCA

Ultrazvuk srca ili ehokardiografija je slikovna pretraga srca kojom se može dobiti informacija o izgledu i funkciji različitih srčanih struktura. Metoda je bezbolna, nije štetna, bez rizika i kontraindikacija,  pa se stoga može ponavljati više puta. Izvodi se tako što se ultrazvučna sonda prisloni na grudni koš pacijenta koji leži na lijevom boku sa desnom rukom spuštenom niz tijelo,a lijevom iznad glave.

UZV metodom se mogu dobiti slijedeće informacije:

-dimenzije srčanih struktura (obje pretkomore i komore, debljina srčanog mišića, promjer ulazne aorte)

-ukupna snaga srčanog mišića

-srčani zalisci (izgled i funkcija odnosno eventualno suženje ili propuštanje zalizaka)

-pregrade između pretkomora i komora i postojanje drugih prirođenih srčanih mana

-stanje srčane ovojnice odnosno perikarda

-prisustvo neželjenih tvorbi unutar srčanih šupljina (ugrušci, dobroćudni ili zloćudni tumori)

Informacije dobijene ovom metodom od velikog su značaja u postavljanju pravilne dijagnoze (angina pectoris ili preboljeli infarkt) i odluke o daljnjem liječenju.

 

ERGOTEST

Test opterećenja-ergometrija  je  nezaobilazna  pretraga za procjenu stanja krvnih sudova srca (koronarni krvni sudovi), za funkcionalnu sposobnost kardiovaskularnog sistema, za procjenu značaja aritmija, za kretanje krvnog pritiska i pulsa tokom opterećenja.

Test se radi na ergo – biciklu.

 

Test se prekida po procjeni ljekara kada se dostignu određeni parametri testa ili ako dođe do značajnijeg poremećaja nekih od praćenih parametara ili stanja pacijenta.

Poslije testa nastupa faza Ricoveri gdje se odmah može raditi tzv. STRESS  EHO ili ultrazvuk srca poslije opterećenja čime se  sagledava da li ima poremećaja pokretljivosti neke od srčanih struktura poslije napora. Smanjena pokretljivost srčanog zida znači da je dotok oksidovane krvi i ishrana toga dijela srca slabija. Koronarka koja snadbijeva to područje je djelimično sužena, na mjestu ožiljka poslije infarkta ostaje trajno nepokretno područje srčanog mišića koje  ćemo najvjerovatnije jasnije vidjeti  par minuta poslije stresa.

U ovoj fazi još neko vrijeme se pacijent prati do povratka parametara u početno stanje.

Najčešća indikacija za ergometriju je dijagnostika angine pectoris i praćenja kardiološkog statusa kod različitih srčanih oboljenja.

Ergometrija se radi i kod ljudi koji imaju tegobe  i kod onih koji to nemaju ali obavezno treba da je rade:

 • svi koji se počinju baviti  rekreacijom ili sportom čak i mlađe osbe,
 • svi sportisti i mlađe  osobe  koji imaju  faktore rizika i familijarnu opterećenost…

Ponavljanje ergometrije vrši se najčeće nakon određenog vremenskog perioda.
Rizici kod  ergotesta postoje a  procjenjuje ih sam ljekar koji izvodi test.

 

HOLTER EKG-a je aparat koji pacijent nosi kući  24 sata do više dana kada se kroz  tri  ili svih 12 odvoda  registruje EKG snimak sa svim poremećajima koji se jave u tom periodu.

Ono što se najčešće registrujemo u HOLTERU EKG-a je:
-vrsta  ritma  srca

-frekvenca srca,

-postojanja pauza srca većih od 2 sec ili 2,5 sec,VE i SVE,PQ,ST epizode,QRS kompleksi…

Zbog srčanih pauza većih od 2,5 sekunde  ili totalnog bloka pacijenti padaju i gube svijest na kratko.Zbog toga budu povređeni, dožive moždani udar ili ishod bude fatalan.

Holterom EKG će se dijagnosticirati  takve i druge poremećaje u srčanom radu pa će se preduzeti odgovarajuća terapija od lijekova do Pejsmejkera.

Kod angine pectoris Holter može biti od velike pomoći naročito ako se duže nosi sa ciljem da se uhvati snimak EKG-a  u napadu bola  kada su promjene najčešće i jedino vidljive.Kada napad prođe poslije  nekoliko minuta  EKG bude najčeće sasvim miran i bez vidljivih znakova bolesti.

Poremećaji ritma mogu da se jave i  kod mladih osoba i kod onih koji se bave rekreacijom ili sportom.

Česti su poremećaji ritma kod oboljenja štitne žlijezde,kod anemija,kod stresa,kod upala srčanih struktura,kod koronarne bolesti i infarkta,kod srčanih mana,prolapsa itd…

Pomoću holtera može da se prekontroliše  uspješnost rada Pejsmejkera u suzbijanju aritmija i slično.

Zbog svega toga apliciramo  HOLTER.Ova metoda je bezbolna i jedino što pacijent osjeća su zalijepljene  elektrode na koži.

Rezultat Holtera se očitava najčeće brzo poslije nošenja i rezultat se uz pismeni izveštaj objasni  direktno pacijentu.

 

HOLTER KRVNOG PRITISKA

Krvni pritisak mjerimo odgovarajućim stndardnim aparatima.Koriste se različiti oblici elektronskih mjerača KP koji automatski mjere sistolni, dijastolni krvni pritisak i puls.Ovi aparati često pogriješe zbog grešaka pri mjerenju ili lošije tehnike. U upotrebi su još i mehanički aparati sa kazaljkom ili živinim stubom.

Rezultati mjerenja često su podložni uticaju stresa i razmišljanja o bolesti naročito u kućnim samomjerenjima. Često se dešava da se kod nekih ljudi koji imaju normalan pritisak on povećava kada dođu kod ljekara. To je „pritisak bijelog mantila“za koji nije potrebna terapija ali je potrebno uraditi 24 h

HOLTER krvnog pritiska  kako bi se potpuno riješila dilema. Za to postoji digitalni aparat koji se montira na nadlakticu  i koji vrši mjerenje krvnog pritska,pulsa i arterijske krutosti na 24 ili 48 h.Mjerenja se vrše na period  koji ljekar zadaje u saradnji sa pacijentom, a kreće se od 10 do 180 minuta. To je  do sada najsavršeniji i najprecizniji uređaj  koji sam odrađuje sve, a vrijednosti registruje u digitalnoj formi u unutrašnjoj memoriji.

Jedino što se osjeti to je povremeno nježno zujanje i stezanje nadlaktice u fazama mjerenja.

Holterska mjerenja u toku sna  do sada nisu imala značajnijeg uticaja na spavanje pacijenta i odvijala su se relativno lako.

Holter krvnog pritiska je potrebno uraditi u svim slučajevima sumnje ili postojanja hipertenzije makar jednom godišnje i onda kada započinjemo terapiju hipertenzije, kada  kontrolišemo uspješnost postojeće terapije, kada mijenjamo terapiju i u svim slučjevima povećanja, smanjenja ili oscilacije krvnog pritiska

GASTROENTEROLOGIJA

Gastroenterologija je dio interne medicine koji se bavi bolestima donjeg dijela probavnog sistema koji čine jednjak, želudac, dvanaestopalačno, debelo i tanko crijevo, crijeva, jetra, žuč, žučovodi i gušterača.

 

Gastroenterološki pregled sastoji se od razgovora s bolesnikom, detaljnog kliničkog pregleda, obično se uradi i ultrazvuk abdomena. Potom se prema dogovoru lijekara i pacijenta  mogu uraditi i dodatne pretrage – KOLONOSKOPIJA, GASTROSKOPIJA, LABORATORIJA ili druge pretrage.

HEMATOLOGIJA

Hematologija je grana interne medicine koja proučava krvotvorni sistem kojeg čine krvotvorni organi (koštana srž, sljezena, timus i limfni čvorovi ) i krvne stanice (eritrociti, leukociti i trombociti). U svrhu dijagnosticiranja i liječenja hematološke bolesti potrebno je učiniti hematološki pregled kojeg obavlja specijalista interne medicine- hematolog koristeći se anamnestičkim podacima, kliničkim pregledom, te laboratorijskim nalazima. Od brojnih dobroćudnih hematoloških bolesti najčešće su anemije, a od zloćudnih leukemije i limfomi.
Hematološka obrada najčešće obuhvaća analizu kompletne krvne slike, razmaz periferne krvi, testove zgrušavanja, biohemijsku analizu krvi, punkciju ili biopsiju koštane srži, punkciju ili biopsiju uvećanog limfnog čvora te dijagnostičke metode (Ultrazvuk, CT ) radi utvrđivanja proširenosti bolesti i/ili praćenja učinka terapije.

NEFROLOGIJA

Nefrologija je grana interne medicine koja se bavi proučavanjem rada, funkcijom i bolestima bubrega i organa mokraćnog sistema. Nefrolog je ljekar, specijalist interne medicine, koji je završio subspecijalizaciju iz područja nefrologije. Bavi se prevencijom, dijagnosticiranjem i liječenjem bubrežnih bolesti.

 

Nefrološka obrada bolesnika
Pored detaljnog razgovora i kliničkog pregleda nefrološki pregled se prema indikaciji proširuje laboratorijskim pretragama krvi i urina, ultrazvučnim pregledom bubrega i urotrakta, mikrobiološkim analizama (urinokultura, brisevi, pretrage ejakulata).

PULMOLOGIJA

Pulmološki pregled započinje anamnezom/uzimanjem podataka o pacijentu, bolesti i njenom toku, lijekovima koje uzima itd. Nakon toga slijedi tzv. fizikalni pregled – mjerenje tlaka, auskultacija srca i pluća, spirometrija, te po potrebi neke druge dijagnostičke metode. Ljekar specijalista na kraju pregleda daje zaključno mišljenje, dijagnozu i terapiju.

 

U Poliklinikci Dr. Šabić vrši se i punkcija pluća.

REUMATOLOGIJA

Reumatološke bolesti su u porastu ne samo kod ljudi u godinama nego i kod mlađih  zbog čega dolazi zbog  pogoršanja  uslovima rada i života, loših navika, nekretanja, gojaznosti, ishrane… U porastu su degenerativna obolenja kičme i zglobova kod svih uzrasta.

Najčešći simptomi reumatskih bolesti:

 

 • bolovi u kostima,zglobovima i mišićima, bolovi u leđima
 • povišena temperatura
 • umor i brzo zamaranje,
 • pogoršanje tegoba na hladnoći i kod pogoršanja vremenskih prilika

 

U većini slučajeva potrebno je uraditi:

 

 1. specijalistički pregled interniste reumatologa
 2. analiza radioloških snimaka  i DENZITOMETRIJA snimak koštane gustoće,
 3. ultrazvučni Dopplerski pregled zahvaćenog zgloba, mišića, tetive, meniskusa, cista  i drugih reumatoloških promjena…OVU VRSTU PREGLEDA SPECIJALISTA ORTOPED
 4. punkcija cista ili vodenih kolekcija u zglobovima/najčeće kod koljena/ sa evakuacijom sadržaja i ubacivanje ili instilacijom  odgovarajućeg lijeka u oboljelo mijesto… OVU VRSTU INTERVENCIJE VRŠI DOKTOR OSTOPED
 5. davanje th ili tzv blokada kod bolnih stanja kičme i mišića…
 6. propisivanje specifične terapije za različita reumatološka oboljenja…
 7. određivanje drugih mjera kao npr.ulošci u obuću, različite pomoćne vježbe,savijeti…
 8. određivanje smijernica daljeg dejstva i procedura za odgovarajuću bolest..

 

U nekim slučajevima biće potrebna konsultacija ortopeda kod pretežno hirurških  riješivih stanja…

ENDOKRINOLOGIJA

Endokrinološki pregled se sastoji od razgovora između bolesnika i ljekara, kada bolesnik iznosi svoje simptome i tegobe, a lijekar na temelju toga stvara sliku o određenoj vrsti bolesti. Tada se ragovor na kraju upotpunjuje podpitanjima ljekara.
Nakon toga pristupa se pregledu bolesnika a posebno se obraća pažnja na njegov izgled i vanjski dojam : da li je pacijent mršav ili debeo, da li ima izbuljene oči, da li je vrat zadebljan što ukazuje na povećanu štitnu žlijezdu, zatim da li ima ljubičaste pruge po koži trbuha što bi bila posljedica bolesti nadbubrežnih žlijezda itd.
Iza toga odrede se pretrage koje je potrebno učiniti (npr. laboratorijski nalazi: hormoni, HbA1C i drugi lab nalazi, zatim ultrazvučno snimanje npr. štitne žlijezde, nadbubrežne žlijezde itd.). Potom pacijent dolazi na kontrolni pregled sa traženim nalazima kada se potvrdi dijagnoza i odredi potrebno liječenje kao i slijedeće kontrole.

DIJABETOLOGIJA

Dijabetološki subspecijalistički pregled ima cilj regulaciju dijabetesa tipa 1 i dijabetesa tipa 2. Uključuje procjenu eventualnih hroničnih komplikacija (oči, bubrezi, nervi, krvni sudovi…) povezanih s dijabetesom. Svakom pacijentu se prilagođavaju terapija i specifične smjernice s obzirom na stil života, kako bi mu se pojednostavila svakodnevica i povećala kvaliteta života.

 

Od dodatnih dijagnostičkih metoda pružamo UZV abdomena s posebnim osvrtom na gušteraču te laboratorijski nalazi (HbA1C, KS, kreatinin, K, albumin, urin…)

ANGIOLOGIJA
Angiologija je subspecijalizacija u sklopu interne medicine koja se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti krvnih sudova. Bolesti srca i krvnih sudova (kardiovaskularne bolesti) vodeći su uzrok obolijevanja i smrtnosti u razvijenim zemljama svijeta. Statistički podaci govore da u razvijenim zemljama svijeta 50% ljudi boluje i umire od bolesti srca i krvnih žila, među kojima su najčešći srčani (infark miokarda) i moždani (inzult) udar. Pojednostavljeno govoreći srce i krvne sudovi možemo shvatiti kao pumpu (srce) i sistem različitih cijevi (krvne žile) koji po cijelom organizmu putem krvi raznose različite tvari. Naime putem krvi, tj. tekućine koja se nalazi u ovom sistemu se stanicama i tkivima organizma donose hranjive i druge korisne tvari, a istovremeno se otplavljuju štetne tvari.  
U sklopu angiološke ambulante moguće je učiniti slijedeće dijagnostičko-terapijske postupke i zahvate:
 • Subspecijalistički angiološki i kardiološki pregled i liječenje pacijenta.
 • Kolor Doppler  abdominalne (trbušne) aorte.
 • Kolor Doppler svih arterija.
 • Kolor Doppler svih vena.
 • Kolor Doppler karotida.
 • Kolor Doppler VB sliva.
 • Liječenje proširenih vena.

Pored specijalističkih i subspecijalističkih pregleda, u internističkoj ambulanti sprovode se brojne dijagnostičke procedure neophodne za postavljanje dijagnoze i preduzimanje adekvatne terapije:

 

 • kompletne laboratorijske analize,
 • EKG,
 • širok spektar ultrazvučnih pregleda, uključujući i preglede sa kolordopler ultrasonografijom (srca, trbuha, štitne žljezde i paratireoidnih žlijezda, dojki, krvnih sudova vrata, krvnih sudova ekstremiteta, krvnih sudova bubrega),
 • kontinuirano praćenje EKG-a i krvnog pritiska (Holter),
 • test opterećenja srca-ergometrija
 • gastroskopija (Ezofagogastroduodenoskopija),
 • rektoskopija,
 • rektosigmoideoskopija,
 • kolonoskopija,
 • spirometrija.

 

Svi pregledi u ambulanti interne medicine obavljaju se na najsavremenijim dijagnostičkim aparatima, na kojima rade iskusni i visokostručno obrazovani ljekari.

 

Ustanova je otvorena svaki radni dan:
od 07.30 do 19.30 časova i subotom od 07.30 do 13.00 časova.


“MI SMO TU ZBOG VAS”

Sve informacije o pregledima, terminima i ljekarima koji ih obavljaju
možete dobiti na naše tel: 032 44 22 00 ; 032 44 22 01.

AMBULANTA – ORTOPEDIJA, TRAUMATOLOGIJA I HIRURGIJA

AMBULANTA – FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

AMBULANTA – INTERNA MEDICINA

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA